PRACTICA Marketing si Afaceri Economice Internationale 2014


Studentii anului II trebuie sa efectueze stagiul de practica de specialitate in cadrul companiilor, institutiilor, organizatiilor identificate de catre fiecare student in parte.

Studentii trebuie sa aiba alocat un tutore din partea firmei, acesta fiind orice persoana din cadrul firmei care are studii superioare finalizate si are experienta de munca in domeniul aferent specializarii studentului. 

Ambele documente, atat caietul de practica cit si conventia completata, semnata si stampilata de catre firma vor fi prezentate in cadrul examenului de practica.

Sectiunile care trebuiesc completate in cadrul caietului sunt: 

1. Prezentarea partenerului de practica

2. Descrierea de ansamblu a stagiului de practica

3. Fisa de observatie/ evaluare a studentului de catre tutore 

4. Fisa de evaluare post-stagiu de practica

5. Sectiunea de final – observatii

Documentele necesare:

Formular conventie cadru

Contract de practica

Manual de practica

Caiet de practica – marketing

Caiet de practica – Afaceri economice internationale

Pentru mai multe detalii ma puteti contacta la adresa proiecte2010@yahoo.com

Succes!

Reclame

PRACTICA Management Financiar Contabil 2013


La colocviul de practica trebuie sa aveti urmatoarele: caiet de practica completat de tutorele de la firma unde ati desfasurat stagiul de practica, adeverinta de practica, lucrare de practica sinteza. Lucrarea sinteza va acoperi din punct de vedere teoretic si practic activitatile desfasurate pe parcursul stagiului de practica. La aceasta pot fi atasate si materiale suport sub forma de anexe.

Practica de specialitate la programele de studii CIG şi MANAGEMENT se va derula în perioada 11 martie-12 aprilie, conform următorului program: 6 ore/zi, 5 zile/săptămână,total 90 de ore.

Evaluarea la disciplina Practică de specialitate, se va derula sub formă de colocviu, în data de 22 aprilie 2013. Prezenta la colocviul de practica reprezinta conditie pentru promovarea acestei discipline.

Documentele necesare pentru Practica CIG si Management le gasiti in cele de mai jos:

Model Adeverinta

Manual de practica-CIG

Caiet de practica-CIG

Manual de practica-Management

Caiet de practica-Management

Formular de inregistrare in grupul tinta

Formular de inregistrare in grupul tinta-tutori

Formular pentru identificare institutiei de practica

Chestionar studenti

Chestionar tutori

Contract de practica

Conventie cadru

Conventie de confidntialitate

Declaratie de consimtamant

Fisa de consiliere si orientare in cariera

Scrisoare de primire in practica

Pentru alte informatii: proiecte2010@yahoo.com

Mult succes!

 

 

PRACTICA Drept si Administratie publica 2013


Seria 2 de practica se desfasoara pana la data de 05.05.2013.

Colocviul de practica se va sustine in perioada 8 aprilie-12 aprilie 2013 in prezenta cadrelor didactice coordonatoare.

Prezenta la aceasta activitate a studentilor este obligatorie.

Practica de specialitate se va desfăşura după cum urmează:
1. Seria 1 de practică: 28.02 – 15.03.2012; Colocviu de practică: 28-21.03.2013
2. Seria 2 de practică: 18.03 – 05.04.2012; Colocviu de practică: 09-12.04.2013
3. Seria 3 de practică: 08.04 – 26.04.2012; Colocviu de practică: 29-30.04.2013
Workshop studenti Bucureşti: 29-30.04.2013

Studentii anului IV Drept pot desfăşura practică la cabinete notariale/de avocat/de executor judecătoresc sau la instanţele de judecată (parchetele aferente), precum si la instituţii publice/agenţii naţionale/regii autonome -societăţi comerciale cu capital de stat, care au în structură un serviciu/compartiment juridic propriu.

Studenții anului III AP pot desfășura practica de specialitate la organele administrației publice centrale sau locale (primării, consilii județene sau consilii locale).

La colocviul de practică trebuie prezentate:convenţia-cadru, inclusiv anexele şi caietul de practică -toate în original. La caietul de practică se anexează doar cele mai reprezentative documente realizate în perioada stagiului – max. 4-5 pagini, după caz, fără a fi ataşate copii din acte normative. Aceste documente sunt predate comisie de examinare, după susţinerea coloviului de practică.

Documentele necesare practice le gasiti in cele de mai jos:

Conventie cadru 1

Conventie cadru 2

Conventie cadru

Caiet de practica-Specializarea Administratie Publica

Fisa consiliere si orientare in cariera

Formular de inregistrare a grupului tinta

Caiet de practica – Specializarea Drept

Declaratie de consimtamant

Pentru alte informatii sau ajutor cu privire la modul de intocmire a caietelor de practica: proiecte2010@yahoo.com.

PRACTICA MFC BUCURESTI


PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANTE

Facultatea de Management financiar-contabil Bucuresti

PROGRAMUL DE STUDII: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Practica de specialitate (anul in curs) se sustine pe data de 5.09.2012

Practica de specialitate anul II (restante din anii anteriori) se sustine pe data de 11.09.2012

Caietul de practica este atasat mai jos (click):

CAIET PRACTICA MFC-CIG

PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENT

Practica de specialitate anul II (anul in curs) se sustine pe data de 5.09.2012

Practica de specialitate anul II (restante din anii anteriori) se sustine pe data de 11.09.2012

Caietul de practica este atasat mai jos (click):

CAIET PRACTICA MFC-MANAGEMENT

Contact: proiecte2010@yahoo.com

PRACTICĂ – MARKETING august 2012


Programarea exameneler din sesiunea de restante pentru anul II

Practica de specialitate se sustine astfel:

 • Seria A: pe data de 27 august 2012, ora 11.00-12.00, sala 1304
 • Seria B: pe data de 27 august 2012, ora 11.00-12.00, sala 1302
 • Seria C: pe data de 27 august 2012, ora 11.00-12.00, sala 1303

Pentru practica de specialitate, anul 2 specializarea marketing se completează caietul de practică (ataşat mai jos), la care se ataşează adeverinţa de practică completată, ştampilată şi semnată.

CAIET PRACTICA MARKETING

Dacă aveti nevoie de ajutor în elaborarea caietului de practică ma puteţi contacta la adresa de mail proiecte2010@yahoo.com sau puteţi lăsa un comentariu pe blog.

Dacă aveţi informaţii sau alte noutăţi cu privire la practica de specialitate, vă rog să postaţi aici.

Succes!

ADMITERE 2012 UNIVERSITATEA SPIRU HARET


Perioada admiterii: 1 septembrie – 30 septembrie 2012

Taxa de inscriere la admitere: 100 RON

Documente necesare:

 1. – diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2012 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 2. – copie după foaia matricolă;
 3. – certificatul de naştere, în copie (xerox);
 4. – certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
 5. – adeverinţă medicală tip;
 6. – copie după buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
 7. – 3 fotografii tip buletin de identitate;
 8. – copie legalizată după diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
 9. – un dosar plic.

Formulare de inscriere:

FISA CHESTIONAR

ANEXA FISA CHESTIONAR

Centre

Facultati

Bucuresti ARHITECTURĂARTE

DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

FINANŢE ŞI BĂNCI

GEOGRAFIE

JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

LITERE

MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

MARKETING ŞI AFACERI ECONOMICE INTERNAŢIONALE

MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

MEDICINĂ VETERINARĂ

RELAŢII INTERNAŢIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE

SOCIOLOGIE – PSIHOLOGIE

Constanta FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTAŢIE PUBLICĂFACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL
Blaj FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Craiova FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTAŢIE PUBLICĂFACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL
Brasov FACULTATEA DE MANAGEMENTFACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE

Campulung-Muscel FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE
RamnicuValcea FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTAŢIE PUBLICĂFACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE

PROIECT DE CERCETARE ANUL 3 – MARKETING


Studenţii anului III trebuie să elaboreze un proiect de cercetare ştiinţifică pe o temă de marketing (poate fi o temă ce are legătură cu lucrarea de licenţă).

Toţi studenţii trebuie să elaboreze acest proiect indiferent dacă se înscriu sau nu pentru susţinerea lucrării de licenţă.

Proiectul va avea minim 20 de pagini şi va trata o temă de marketing (poate fi chiar tema de licenţă). Este recomandat ca alegerea şi realizarea acestei teme să se facă sub îndrumarea unui cadru didactic coordonator, care poate fi şi îndrumător pentru lucrarea de licenţă.

Rezultatul obţinut se va constitui ca notă pentru disciplina Elaborarea lucrării de licenţă şi are atribuite 3 puncte de credit.

Evaluarea se va face sub forma unui colocviu.

Neîncheierea situaţiei şcolare implica necesitatea repetării anului III de studii.

În concluzie este mai bine să alegeţi tema de licenţă pentru elaborarea acestui proiect astfel încât să câştigaţi timp şi efort.

Susţinerea proiectului de cercetare are loc pe data de 15 iunie 2012, ora 10.

Dacă aveti nevoie de ajutor în elaborarea proiectului de cercetare (respectiv 1 sau 2 capitole din lucrarea de licenţă)  ma puteţi contacta la adresa de mail proiecte2010@yahoo.com sau puteţi lăsa un comentariu pe blog.

Succes!

PRACTICĂ FINANŢE ŞI BĂNCI


Pentru specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI studenţii pot efectua practica:

– în instituţii bancare;

– în cadrul entităţilor aparţinând pieţei de capital;

– în cadrul societăţilor de asigurări;

– în cadrul societăţilor comerciale;

– în cadrul instituţiilor publice.

Caietul de practică se completează în funcţie de tipul entităţii în care se efectuează activitatea de practică cu respectarea punctelor prevăzute în caiet (punctul 2 – tematica, obiectivele şi competenţele dobândite în cadrul stagiului de practică).

Adeverinţa de practică completată, ştampilată şi semnată se ataşează la caietul de practică.

Succes!

Dacă aveti nevoie de ajutor în elaborarea caietului de practică ma puteţi contacta la adresa de mail proiecte2010@yahoo.com sau puteţi lăsa un comentariu pe blog.

Dacă aveţi informaţii sau alte noutăţi cu privire la practica de specialitate, vă rog să postaţi aici.

Mai jos găsiţi ataşat caietul de practică anul 2, Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI:

CAIET PRACTICA FINANTE SI BANCI

Caiete practica MARKETING


Caiet practica Marketing

Contract practica

Conventie cadru

Pentru detalii puteti lasa un comentariu pe blog sau la adresa proiecte2010@yahoo.com

Sesiune 2012 Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale


Anul 1 Zi – Afaceri internationale

Anul 1 Zi – Marketing

Anul 2 Zi – Afaceri internationale

Anul 2 Zi – Marketing

Anul 3 Zi – Afaceri internationale

Anul 3 Zi – Marketing

Proiecte Contabilitate si Informatica de Gestiune


Detalii la proiecte2010@yahoo.com

PRACTICĂ – MARKETING


Pentru practica de specialitate, anul 2 specializarea marketing se completează caietul de practică (ataşat mai jos), la care se ataşează adeverinţa de practică completată, ştampilată şi semnată.

CAIET PRACTICA MARKETING

Dacă aveti nevoie de ajutor în elaborarea caietului de practică ma puteţi contacta la adresa de mail proiecte2010@yahoo.com sau puteţi lăsa un comentariu pe blog.

Dacă aveţi informaţii sau alte noutăţi cu privire la practica de specialitate, vă rog să postaţi aici.

Succes!


LICENTE 2015


PRACTICA Management Financiar-Contabil CONSTANTA 2013


Toți studeții anilor de studiu sunt obligați să susțină colocviul de practică în data de 25.04.2013.

În caz contrar, se va considera ca examen restant, care se va susține în perioada de restanțe 02.09.2013-11.09.2013

Practica de specialitate pentru anii 2 de studiu, programele de studii Management, Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și bănci, anul universitar 2012-2013, se va desfășura în cursul lunilor martie 2013 și aprilie 2013, colocviile urmând a avea loc în perioada 25.04.2013-27.04.2013.

Documente necesare pentru practica, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune si pentru specializarea Management:

Caiet de practica-CIG

Caiet de practica-Management

Manual de practica-CIG

Manual de practica-Management

Formular grup tinta studenti

Formular grup tinta tutori

Scrisoare primire in practica

Formular de identificare a institutiei in cadrul careia se va desfasura practica

Declaratie de consimtamant

Conventie confidentialitate

Conventie cadru

Contract practica

Chestionar studenti

Chestionar tutori

Pentru alte informatii: proiecte2010@yahoo.com

Succes!

PRACTICA Contabilitate si Finante 2013 (Campulung-Muscel)


Practica de specialitate la programele de studii CIG şi CMA se va derula în perioada 01 aprilie-21 aprilie, conform următorului program: 6 ore/zi, 5 zile/săptămână,total 90 de ore.

Evaluarea la disciplina Practică de specialitate, se va derula sub formă de colocviu, în data de 26 aprilie 2013.

Practica se face la o unitate specializata stabilita de facultate si evaluarea se face pe baza caietului de practica (tip) completat în stagiul de practica.

Documente necesare:

Declaraie de consimtamant

Formular de inregistrare a grupului tinta

Caiet practica

Manual practica

Pentru alte informatii: proiecte2010@yahoo.com

Succes !

PRACTICA CIG (CAMPULUNG MUSCEL)


Se urmaresc precizarile din documentul atasat:

PRACTICA CIG CAMPULUNG MUSCEL

Dacă aveti nevoie de ajutor în elaborarea proiectului de practică ma puteţi contacta la adresa de mail proiecte2010@yahoo.com sau puteţi lăsa un comentariu pe blog.

Dacă aveţi informaţii sau alte noutăţi cu privire la practica de specialitate, vă rog să postaţi aici.

Succes!

PRACTICA CIG (BUCURESTI)


Se completeaza caietul atasat:

CAIET PRACTICA CONTABILITATE

Dacă aveti nevoie de ajutor în elaborarea caietului de practică ma puteţi contacta la adresa de mail proiecte2010@yahoo.com sau puteţi lăsa un comentariu pe blog.

Dacă aveţi informaţii sau alte noutăţi cu privire la practica de specialitate, vă rog să postaţi aici.

Succes!

Titu Maiorescu


Proiecte pentru facultatile:

– Drept

– Stiinte Economice

– Informatica

– Stiinte Sociale si Politice

Detalii la adresa: proiecte2010@yahoo.com

Licenta Marketing, CIG, Finante si Banci…


Pentru detalii: proiecte2010@yahoo.com

Proiecte practica marketing anul 2


Realizez proiecte practica marketing.

Pentru proiect aveti nevoie de o adeverinta de la societatea la care efectuati practica. Adeverinta trebuie sa fie stampilata si semnata.

Din adeverinta trebuie sa rezulte ca ati efectuat practica in cadrul societatii respective.

Pentru proiect as avea nevoie de denumirea societatii la care efectuati practica si eventual domeniul de activitate.

Pentru detalii ma puteti contacta la adresa: proiecte2010@yahoo.com

Proiecte licenta CIG


Realizez lucrari de licenta pentru specializarea CIG.

Lucrarile de licenta le intocmesc la comanda si conform structurii/programei cerute de facultate si revin asupra lucrarii, in situatia in care trebuie facute unele modificari sau completari cerute de catre profesorul coordonator.

Pentru detalii astept un mail: proiecte2010@yahoo

Practica Drept anul III


Realizez proiecte de practica la comanda conform programei afisate de catre facultate. Ma puteti contacta prin mail: proiecte2010@yahoo.com sau lasati un comentariu.

Studentii anului III  pot desfasura practica de specialitate la institutii publice, agentii nationale, regii autonome, societati comerciale cu capital de stat care au i structura compartiment juridic.

Stagiul de practica: 15 zile lucratoare x 6 ore pe zi = 90 ore

Programa pentru practica poate fi consultata mai jos (click pe titlu):

Programa practica Drept anul III

Caiet practica Drept anul III

Proiecte licenta marketing


Realizez proiecte licenta pentru specializarea marketing conform structurii/programei cerute de catre facultate. De asemenea revin asupra lucrarii in situatia in care profesorul coordonator cere unele completari sau modificari. Ma puteti contacta la adresa proiecte2010@yahoo.com

                                   Incepand cu acest an universitar examenul de finalizare a studiilor este compus din doua probe: 

1. Testul grila 

2. Sustinerea lucrarii de licenta.

                                   In vederea realizarii lucrarii de licenta, studentii  din anul III au obligatia ca pana la data de 1 noiembrie 2011 sa completeze Cererea tip, in care sa mentioneze optiunea privind tema lucrarii de licenta, cu acordul cadrului didactic indrumator.

                                   Pentru aceasta, studentii sunt rugati sa contacteze cadrele didactice titulare de curs conform orarului afisat.

Mai jos sunt atasate tematica orientativa examen licenta, formular coordonator stiintific licenta, cadrele didactice indrumatoare si un extras din regulamentul studentilor (click pe titlu).

Teme orientative pentru lucrarea de licenta

Formular coordonator stiintific

Cadre didactice indrumatoare

Extras regulament

Galerie

Orare


BUCURESTI: Finante si Banci: -anul 1, semestrul 1 – anul 1, semestrul 1 -anul 2, semestrul 1, seria A – anul 2, semestrul 1, seria A -anul 2, semestrul 1, seria B – anul 2, semestrul 1, seria B -anul 3, semestrul 1, … Citește în continuare

Finante si Banci: Proiecte financiar-bancare


Proiectele financiar-bancare le realizez conform precizarilor afisate de catre facultate. Ma puteti contacta pe mail: proiecte2010@yahoo.com.

Pentru proiectele financiar-bancare trebuie avute in vedere lista cu temele orientative si precizarile cu privire la modul de intocmire si data la care trebuie predate. In cele de mai jos am atasat lista cu temele si precizarile (click pe text):

Precizari Proiecte financiar-bancare

Lista teme de cercetare

Si-au obtinut diplomele in instanta


Nemultumiti ca nu puteau intra in posesia diplomelor, unii dintre absolventi au actionat universitatea in judecata, solicitand instantei sa oblige institutia sa elibereze actele. Absolventii au apelat la Casa de Avocatura Coltuc pentru rezolvarea litigiului si au avut castig de cauza. In cererea de chemare in judecata a USH, reclamantii au aratat ca au promovat examenul de licenta in 2009, iar universitatea le-a eliberat adeverinte care atestau ca sunt licentiati in drept. Deoarece adeverintele erau valabile maxim 12 luni, iar respectivele persoane aveau nevoie de actele de studii la locul de munca, au solicitat eliberarea diplomelor. Unii dintre ei au avut mari probleme la serviciu, din cauza lipsei diplomei. „Spiru Haret” a motivat neeliberarea actelor prin faptul ca Ministerul Educatiei nu a aprobat tiparirea formularelor, desi a fost solicitat acest lucru. Asta in timp ce ministerul a sustinut ca a dat avizul! Judecatorii au decis ca tuturor celor care au actionat „Spiru Haret” in judecata, reprezentati de avocatul Marius Coltuc, sa le fie eliberate diplomele.

Imagini șocante


Accident teribil în Iași

Un tramvai a deraiat într-o zonă centrală din Iaşi. Pasagerii aflaţi în tramvai şi autoturismele lovite au povestit îngroziţi ce au trăit în momentul acidentului. Ei au spus că tramvaiul avea cel puţin 60 de kilometri la oră. În urma impactului, un bărbat, angajat al Penitenciarului de Maximă Siguranţă Iaşi, a murit. În maşină cu acesta era o colegă de serviciu, asistentă medicală la penitenciar, care a ajuns la spital în stare gravă. Alte şase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. „Două persone au fost descarcerate. Ştim că o persoană a decedat, dar aştept ca medicul care e pe ambulanţă să îmi confirme”, a declarat Diana Cimpoieşu, coordonator SMURD Iaşi. Din primele informaţii, se pare că tramvaiul a avut probleme la sistemul de frânare. În accident au fost implicate un tramvai, un autobuz şi cinci autoturisme. „Deocamdată nu se cunosc cauzele accidentului. Avem un decedat şi trei victime care au fost transportate la spital”, a declarat Silvia Spirodon, purtător de cuvânt ISU Iaşi. „Se pare că un tramvai nu a putut să opreasca la coloana de maşini care era oprită la semafor. O persoană dintr-o maşină a decedat”, a declarat Virginia Pralea, purtător de cuvânt Poliţia Iaşi. Viceprimarul din Iaşi, Romeo Olteanu, a lansat două ipoteze care ar fi putut duce la producerea accidentului. „Ori nu a funcţionat sistemul de frânare, ori vatmanul a încercat să forteze trecerea de la semafor. Tramvaiul fusese primit din Eleveţia, iar ultima revizie fusese făcută pe 9 martie 2011”, a completat viceprimarul din Iaşi. Problemele la tramvaiele din Iaşi au fost semnalate de-a lungul timpului. De exemplu, numai într-o singură zi, cinci tramvaie au fost implicate în accidente rutiere, la unul dintre ele fiind implicat acelaşi vatman.

ŞOCANT: Un elev îşi ameninţă profesorul cu bătaia

Un elev de la Grupul Şcolar Bârşeşti din Târgu Jiu şi-a ameninţat profesorul cu pumnul în timpul unei ore.

Un profesor de economie de la un grup şcolar din Târgiu Jiu a fost ameninţat cu bătaia în timpul unei ore. Imaginile au fost filmate de un elev şi postate pe YouTube, informează Adevărul. În urma acestui incident, elevul riscă să fie exmatriculat.


Știri educație


Profesorii din Suceava și Botoșani au intrat în grevă pe termen nelimitat

Greva cadrelor didactice din Suceava şi Botoşani continuă. Profesorii au decis săptămâna trecută să închidă şcolile din cele două judeţe pentru că nu şi-au primit salariile pe luna februarie.

Cătălin Baba ar putea fi reinstalat la Ministerul Educației

Postul de secretar de stat transferat de la aparatul de lucru al premierului la Ministerul Educaţiei, pentru coordonarea modului de aplicare a Legii educaţiei, va fi ocupat de către Cătălin Baba, care a mai lucrat ca şi secretar de stat în acest minister, au declarat agenţiei MEDIAFAX surse oficiale.

Părinții din Arad își înscriu copii cu 2 ani înainte

În Arad părinţii care au copii de patru ani deja se grăbesc să îşi înscrie micuţii în clasa întâi. La şcolile cu renume, locurile au fost deja rezervate cu doi ani înainte.

Peste 200 000 de copii suferă de tulburări comportamentale

Peste 200.000 de copii din România suferă de tulburări comportamentale, însă doar 8.000 dintre aceştia au fost diagnosticaţi de medicul specialist şi urmează un tratament adecvat , a declarat, joi, prof. dr. Iuliana Dobrescu, medic primar psihiatrie infntilă la Spitalul Obregia din Capitală.

Seminarii de dezvoltare personală pentru liceeni în Capitală

Weekendul acesta, liceenii interesaţi de dezvoltarea personală şi care vor să devină mai buni oratori şi să îşi construiască un brand personal pot participa la seminariile organizate la Colegiul Naţional Gheorghe Lazar din Bucureşti de către Youth Academy.

Peste 3 200 de cadre didactice au obținut titularizarea pe post

Peste 3.200 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar au obţinut anul acesta titularizarea pe post, respectiv la nivelul unităţii de învăţământ în care lucrează, au anunţat, marţi, reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Senat: Profesorii nu pot face grevă în perioada bacalaureatului și a examenului de gimnaziu

Plenul Senatului a adoptat miercuri un proiect de lege iniţiat de PDL prin care cadrele didactice nu vor mai putea face grevă în perioada bacalaureatului şi a evaluării naţionale din ultima clasă de gimnaziu.

Top 10 profesii care îi trimit pe tineri direct în șomaj

Cei mai mulţi tineri sub 25 de ani care se aflau în şomaj la începutul anului 2011 erau pregătiţi ca tehnicieni şi maiştri mecanici (circa 2.100). Pe locurile 2 şi 3 în topul ocupaţiilor care îi trimit pe tineri în şomaj se află operatorii de echipamente de calcul (1.500) şi tehnicienii din energie (1.370). Urmează economiştii (1.300), specialiştii în electronică şi telecomunicaţii (1.050), tehnicienii în industria alimentară (1.000), lucrătorii forestieri (890), contabilii (855), mecanicii auto (770) şi profesorii în învăţământul gimnazial şi liceal (720). Potrivit unui sondaj recent, peste 25% dintre absolvenţii de studii superioare din ultimii cinci ani nu au reuşit să-şi găsească un job. Rata şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani este de peste 20% în România, iar aproximativ 15% dintre aceştia se află în şomaj de lungă durată, adică de cel puţin 6 luni.

Manelele vor fi studiate la Conservator

Cursul este promovat printr-un afiş postat chiar în holul Conservatorului. Curiozitatea îi împinge pe studenţi să-l citească, dar cei mai mulţi strâmbă din nas dezgustaţi. „E o mare nebunie ce fac. Nu ştie prea multă lume de chestia asta: ce şi unde, ce se întâmplă. Vreau şi eu să văd ce, doamne iartă-mă, debitează ăştia. N-au cum să mă oblige să cânt manele”, au spus studenţii. Nici unul dintre profesorii care predă pian nu înghite manelele. „Din punctul meu de vedere, ca profesor, ca pianist, nu pot să fiu de acord cu aşa ceva. Am avut o şedinţă a Senatului în care ni s-a spus că, de fapt, se dezbate acest fenomen pentru a fi combătut. Cu toate că din titlu nu se înţelege aşa ceva. Toată lumea crede că noi învăţăm manele aici. Eu mă ocup cu Beethoven, cu Mozart, cu Bach, cu Liszt”, a declarat o profesoară. Profesoara Speranţa Rădulescu consideră că studenţii trebuie să studieze maneaua ca pe orice alt gen muzical şi că presa a ridiculizat iniţiativa ei. „Eu nu vreau să facem un circ din curs. Chiar am luat în serios cursul ăsta şi vorbim despre lucruri serioase”, a precizat aceasta.


FB Constanța


Realizez proiecte la comandă conform programei. Pentru detalii 0740 173 227 sau proiecte2010@yahoo.com.

Programa pentru lucrarea de practică anul 3 FB Programa FB Constanta

CIG Constanța


Realizez proiecte la comandă conform programei cerute de facultate. Pentru detalii ma puteti contacta la proiecte2010@yahoo.com.

Programa pentru lucrarea de practică anul 3 specializarea CIG Programa CIG Constanta-practica

Pentru orice informatie privind Universitatea „Spiru Haret” puteti apela numarul 0214551000

Anunț manuale: Anunt manuale

Model cerere transfer: Cerere transfer

Model cerere restanțe: Cerere restante